RFPplus.cz

Investice do finančních aktiv představují zejména investice do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, akcií a také obchodování s měnami. Na rozdíl od majetkových a věcných aktiv, která představují přesun finančních prostředků do hmatatelných aktiv, se jedná o investice do finančních nástrojů a jejich odvozenin.

Investice do cenných papírů pak představují zejména investice formou kolektivního investování do otevřených či uzavřených podílových fondů, které fungují již téměř sto let. Novějším typem investic, který se rozvíjel až s rozšířením informačních technologií je investice do měn, tedy forex.

Pro oblasti investic do finančních, majetkových a věcných aktiv vznikl i náš partnerský projekt PROMYŠLENÁ INVESTICE.cz, který obsahuje novinky ze světa investic, představení jednotlivých obchodních partnerů a jejich investičních produktů a také propočty a návrhy řešení jednorázových i pravidelných investic.

Investice do otevřených podílových fondů

Investice do otevřených podílových fondů jsou dnes velice oblíbenou a dynamicky se rozvíjející oblastí finančních produktů, která tak má na finančním trhu nezastupitelnou pozici. Jedná se o produkt, jehož cílem je tvorba finanční rezervy či kapitálu, a to v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Může tak sloužit k různým účelům, v různých životních etapách a životních situacích. Je oblíbenou variantou investování z mnoha důvodů. Význam těchto investic se každým rokem zvyšuje a do budoucna tak budou mít významný podíl v zajištění důchodu v seniorském věku.

Investice do otevřených podílových fondů upravuje zákon o kolektivním investování a jeho novely. Pravidla a dohled nad celým finančním trhem zajišťuje Česká národní banka, jeho zprůhlednění také zajišťuje Asociace pro kapitálový trh ČR. Investoři za své peníze nakupují podílové listy a investiční manažer řídí tyto finanční prostředky sdružené v jednotlivých typech fondů. Tyto cenné papíry zajišťují podíly na výnosech hospodaření, ale nezakládají spoluvlastnické právo na řízení společnosti. Snižují také nákladovost investic v porovnání s individuálním nákupem jednotlivých cenných papírů. Jedná se o jednoduchý produkt, který lze díky zvolené investiční strategii použít na libovolný finanční cíl investora, kterým mohou být jak fyzické, tak právnické osoby, platí pro ně stejná pravidla.

Otevřené podílové fondy jsou vysoce variabilním produktem, který se dá nastavit na libovolnou dobu, lze zpravidla mimořádně vkládat finanční prostředky, měnit investiční strategii, zpravidla kdykoliv vybírat (peníze do několika dnů). Lze jej tak přizpůsobit různým životním situacím a fázím života. V případě nepříznivé finanční situace se nemusí investovat, protože se nejedná o náš závazek jako u jiných státem podporovaných produktů. Po překlenutí této doby lze tyto prostředky zpravidla zpětně zainventovat nebo prodloužit dobu investování.

Otevřené podílové fondy díky své konstrukci umožňují tolik potřebnou diverzifikaci, a to mezi jednotlivé cenné papíry, oblasti, odvětví apod. Jedná se o produkt, který je podporován státem – po 3 letech držby cenných papírů se výnosy nezdaňují a jedná se tak o čistý výnos, případně do 100.000 Kč prodeje cenných papírů v jednom kalendářním roce. Tuto podmínku podílové fondy většinou splňují, protože se nejedná o krátkodobou spekulaci na jejich pokles či růst, ale jedná se o investice v řádech několika let až desítek let. Aktuální hodnotu podílových listů lze sledovat buďto v novinách nebo na internetu a dle toho využít možností mimořádných vkladů či pozdržení investice na překlenutí nevhodné investiční příležitosti.

Jedná se o produkt, který je v případě vhodného nastavení v porovnání s ostatními nízkonákladovým produktem, a to zejména ke své libovolné dlouhodobosti, možnosti využití sněhové koule a celkové sumě, která se tam zainventuje a jaký vytvoří kapitál. Investor také může mít libovolný počet těchto smluv. Poplatky jsou závislé od zvolené investiční strategie, délky trvání investice a výše pravidelné či jednorázové investice. Poplatky lze v případě pravidelné investice strhávat postupně nebo jednoduše poplatek za celou dobu investice předplatit (obdoba cílové částky u stavebního spoření – zpravidla 1-6%). Samozřejmě lze využít i jejich kombinace. V průběhu trvání je zde také manažerský poplatek, který si správci fondů strhávají průběžně za obhospodařování jednotlivých portfolií (zpravidla 0,5-2%).

U některých produktů lze využít automatickou realokaci, která snižuje kolísání hodnoty investice ke konci cílové doby, kdy se rizikové cenné papíry postupně automaticky přeměňují na méně rizikové tak, aby výsledná hodnota investice nemohla při výběru výrazně poklesnout. Stupněm ochrany také mohou být zajištěné fondy, které však na druhou stranu omezují výkonnost takovéto investice.

Obchodník s cennými papíry má povinnost přispívat do garančního fondu, který je obdobou fondu pojištění vkladů v bankovním sektoru, což je další náklad. V případě podílových fondů kryje garanční fond možnou ztrátu finančních prostředků před jejich zainvestováním do cenných papírů. Po zainvestování jsou pak již tyto investice odděleny od majetku správce podílových fondů a pojištění se na ně nevztahuje.

Plusy:

 • postačuje minimální znalost finančního trhu
 • pro drobné i institucionální investory
 • diverzifikace rizika
 • volba investiční strategie
 • přesně vyčíslené poplatky
 • osvobozeno od daně z výnosů
 • pravidla a dohled ČNB
 • depozitář – oddělené hospodaření
 • různé časové horizonty
 • pro různé účely
 • libovolný počet smluv a správců
 • možnost jednorázové investice
 • zajímavé výnosy dle typu investiční strategie – sněhová koule
 • profesionální správa investičním manažerem
 • pravidelné investice zpravidla již od 500 Kč za měsíc
 • možnost zamykání zisků
 • vysoká variabilita – vklady, výběry, přerušení placení, změny strategie
 • vysoká likvidita
 • zajištěné fondy
 • pravidelné výpisy – častěji než u ostatních produktů (zpravidla 2x ročně) + denní výkonnost

Minusy:

 • kolísání hodnoty investice
 • nelze využít příspěvků zaměstnavatele
 • vklady nejsou pojištěné
 • složitá administrace obchodů

Typy podílových fondů

Otevřené podílové fondy můžeme rozdělit do několika základních kategorií, které se vzájemně liší investičním cílem, rozložením rizika a časovým horizontem, ve kterém má investice dosahovat předpokládaného výnosu.

Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu jsou nejkonzervativnější investicí, která představuje investice převážně do dluhopisů (zpravidla státních či nadnárodních institucí) a nástrojů finančního trhu (mezibankovní operace). Kolísavost cen je tak velice nízká a likvidita vysoká. Nízká rizikovost je tak samozřejmě spojena se spíše nižší výnosností, která se pohybuje v dlouhodobém časovém horizontu na úrovni inflace. Cílem takovéto investice je tak čelit inflaci a jsou určeny pro konzervativního investora s krátkodobým investičním horizontem.

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy poskytují vyšší výnos i vyšší míru riziku než fondy peněžní. Mohou obsahovat nejrůznější druhy dluhopisů, a to od státních, přes firemní s vysokou bonitou až po dluhopisy malých neznámých firem. Takováto investice je vhodná pro střední investiční horizont (minimálně 3 roky).

Akciové fondy

Akciové fondy jsou nejrizikovějšími, ale v dlouhodobém horizontu také nejvýnosnějšími aktivy. Jedná se tak zpravidla o investice do akcií firem kotovaných na světových burzách. Kolísavost cen může být v řádech desítek i stovek procent. S prodlužující se dobou pak kolísavost klesá a v minulosti nenajdeme ani jedno desetiletí (klouzavě), které by skončilo záporným výnosem. Návratnost finančních prostředků je tak vysoce pravděpodobná, nikoliv však jistá. Takováto investice je vhodná pro dynamického investora, který je ochoten podstoupit vyšší riziko krátkodobého (někdy i střednědobého) kolísání výměnou za vysokou průměrnou dlouhodobou výnosnost.

Smíšené fondy

Smíšené fondy investují do cenných papírů peněžního trhu, dluhopisů i akcií. Shrnují tak výhody a nevýhody předchozích typů. Cenné papíry jsou zde namíchány dle přístupu investora k riziku. Od poměru cenných papírů v portfoliu se pak odvíjí jeho celková rizikovost a výnosnost.

Fondy životního cyklu

Jedná se o specifický druh smíšených fondů, kdy jsou v portfoliu cenných papírů namíchány z počátku spíše akciové fondy s cílem dosáhnout v dlouhodobém horizontu maximálního výnosu a s přibližující se pravděpodobnou dobou prodeje jejich podíl postupně snižovat a navyšovat podíl dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu tak, aby v době výběru nemohla celková výnosnost investice v důsledku aktuálního propadu akciových trhů výrazně poklesnout. Tyto investice tak jsou vhodné pro investory, kteří přesně znají svůj investiční horizont, který tak může představovat například odchod do důchodu.

Další typy fondů

Další typy fondů jsou v podstatě kombinací předchozích nebo jsou naopak zcela odlišné a specifické. Zajištěné fondy jsou určeny pro velmi konzervativního investora, který v žádném případě neočekává pokles cen své investice. Investuje na předem stanovenou dobu (zpravidla do 5 let) a je mu garantováno, že v době výběru investice je mu vyplaceno určité minimum (zpravidla 95-105% investice). Pokud chce investor finanční prostředky dříve, je to možné, ale ztrácí tak garanci návratnosti investice. Čím vyšší garance, tím samozřejmě nižší potencionální výnos. V ČR jsou tyto typy fondů značně oblíbené, protože český investor spíše nerad riskuje. Výnosnost se pohybuje v podstatě na úrovni fondů peněžního trhu.

Fondy fondů jsou dosti specifickými z toho důvodu, že nenakupují cenné papíry, ale podílové listy jiných fondů, jedná se tak o značné rozložení rizika, se kterým jsou pak ale spojeny vyšší náklady.

Většina fondů je pak aktivně řízena, což znamená to, že správci průběžně sledují vývoj trhu, nakupují a prodávají aktiva a snaží se tak zajistit pro své investory co nejvyšší výnos. Opakem jsou fondy pasivní, tzv. indexové.

Fondy lze také rozdělit podle toho, kterou oblast cenných papírů zahrnují – například středoevropské, americké apod. a také zda se investice realizuje v měně, která je shodná s měnou investorovy ekonomiky. Protože v případě jiných měn podstupuje investor i riziko kolísání kurzů měn, které zejména v případě fondů peněžního trhu může tuto investici značně ovlivnit.

Operace s měnami

Nákup a prodej měn, tzn. forex je spekulace na vývoj kurzu určité měny k měně jiné - např. EUR/USD. Spekuluje se jak na pokles, tak růst měnového páru a podle toho se volí strategie. Jedná se zpravidla o velice krátkodobou investici, zpravidla v rámci minut nebo hodin. Jiné typy forexových operací pak mohou být na úrovni centrálních bank, kde se jedná o podobný proces, ale v delším časovém horizontu. Výnosnost těchto investic může být v desítkách i stovkách procent ročně, záleží na šikovnosti investora.

V případě toho, že investor těmto systémům nerozumí, ale chtěl by využít měnové operace, je lepší svěřit své finance profesionálním traderům, kteří na vlastní obchodní účet investora nasadí svoji strategii a investor tak v podstatě zkopíruje chování profesionála. Ten tak nemá starosti s investiční strategií a "jen čeká na výsledek". Ten dle zkušeností tradera může být i s určitou garancí v řádech několika % ročně, zbytek si samozřejmě nechává profesionál.

Proto budeme dále ve zhodnocení produktu uvádět typ investice se správou profesionálů, protože i u podílových fondů jsme hodnotili nákup cenných papírů s tímto využitím a ne na vlastní pěst.

Plusy:

 • investice bez poplatků
 • jednoduchá administrace obchodů
 • dohled ČNB
 • online sledování investice
 • obchodní účet je ze zákona pojištěný
 • profesionální správa
 • časový horizont si klient určuje sám
 • vysoká likvidita

Minusy:

 • systém není regulován jako u kolektivního investování
 • zpravidla od vyšších částek
 • důvěra v profesionála
 • výnos se zdaňuje

Doporučení

Investice do otevřených podílových fondů jsou velice atraktivním a zajímavým produktem, který by neměl chybět ve Vaší kombinaci finančních produktů zejména v dlouhodobém časovém horizontu. Jedná se tak o nejefektivnější produkt, jehož dlouhodobý průměrný výnos je mnohem vyšší než je průměrná inflace a umožňuje tak růst reálného bohatství investora a zajímavé zajištění důchodu v seniorském věku hlavně pro mladé investory s odchodem do důchodu v řádech několika desítek let.

Propočty výsledné hodnoty Vaší investice berte jako čistě informativní pro srovnání jednotlivých investičních strategií. V dlouhodobém horizontu, představujícím několik desítek let, totiž výsledná hodnota kapitálu po změně výnosu jen o jedno procento činí často rozdíl stovky tisíc korun.

Zodpovědně vyhodnocujte investiční dotazník a investiční strategii. Diverzifikujte – nevsázejte na jednu kartu. Z minulých výsledků neusuzujte do budoucna. Zpravidla nenakupujte sami a svěřte své finance profesionálním investičním manažerům.

Spíše zamykejte zisky než využívat zajištěných fondů a neustále je obnovovat, oddělte jednorázové investice od těch pravidelných a stanovte si u nich individuální investiční strategii. Investujte tehdy, pokud máte peníze, nesnažte se časovat nákup a prodej podílových listů.

Dodržujte časový horizont investice a s tím související investiční strategii, investujte pravidelně a hlavně nezmatkujte. Využívejte efektu sněhové koule, který spočívá v dlouhodobém investování. Vždy se před jakýmkoliv investičním rozhodnutím poraďte se svým finančním poradcem.

Využívejte i možnosti přímé investice do dluhopisů, zde je ale potřeba hlavně zkoumat zdraví jejich emitenta, aby se investor dostal nejen ke svým výnosům, ale hlavně k investovaným finančním prostředkům.

Forexové operace přenechejte profesionálům, kteří se obchodem s měnami zabývají každý den a dokáží předvídat pohyby měn daleko lépe než individuální malý investor. Tato oblast tak může být zajímavá zejména při nasazení copytradingových operací, kdy se investor stará jen o to, aby na svůj obchodní účet přeposlal částku k investování a o zbytek se starají profesionálové.

Nastavení investic však není jednoduchou záležitostí, proto vždy využijte služeb rodinného finančního poradce, který Vám s nastavením a výběrem investice poradí a je Vám také schopen dále pomoci s pořízením vlastního bydlení, zajistit nedůležitější životní rizika či ochránit majetek, odpovědnost a právní ochranu.

Nezapomínejte také na spolupráci se svým rodinným finančním poradcem. Pokud Vám nebude cokoliv jasné, vždy mu zavolejte nebo si s ním domluvte schůzku. Rodinné finance mohou být totiž v pořádku jen tehdy, pokud obě strany budou spolu dlouhodobě spolupracovat.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2023
Poslední aktualizace: 2.1.2023