RFPplus.cz

Pojištění majetku, odpovědnosti a právní ochrany

I přesto, že je životní a úrazové pojištění nejdůležitějším bodem rodinného finančního poradenství, oblast pojištění majetku a odpovědnosti by také neměla zůstávat pozadu. Majetek a s tím související odpovědnost a právní ochrana je vedle zajištění života velice důležitou oblastí, které je potřeba věnovat také dostatečně velkou pozornost. Zajištění střechy nad hlavou, vybavení domácnosti, škody na majetku, odpovědnost a náklady právních sporů mohou dosahovat obrovských částek a vzhledem k tomu jakou výši škody tyto produkty kryjí se zpravidla jedná o minimum, které za tuto pojistnou ochranu platíme.

Dohled nad pojistným trhem a pravidla stanovuje samozřejmě Česká národní banka. Na zprůhlednění celého trhu pojistných produktů také spolupracuje Česká asociace pojišťoven a Česká kancelář pojistitelů.

Pojištění nemovitosti/stavby

Pojištění stavby je základním pojištěním majetku a poskytuje pojistnou ochranu nemovitosti a ostatních prvků k nemovitosti náležících. Jedná se zejména o rodinné či bytové domy, chaty a chalupy, jejich příslušenství (garáže, skleníky, bazény apod.). Mohou zde být kryty také movité věci, které slouží k výstavbě, rekonstrukci či opravám (například stavební materiál). Pojistit nemovitosti lze i v průběhu jejich výstavby.

Kryje škody vzniklé působením živelných pohrom a dalších rizik. Jedná se tak o škody vzniklé požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, povodní či záplavou, pádem stromů, stožárů, tíhou sněhu, vodou z kanalizace, zemětřesením, odcizením, vandalismem. Konkrétní pravidla vždy stanovuje pojistná smlouva a její pojistné podmínky. Například u povodní tak toto riziko může být například vyloučeno, a to z důvodů minulých událostí v dané oblasti.

Výše krytí by měla být stanovena tzv. novou hodnotou. Jedná se o finanční prostředky, které jsou v současné době nutné k navrácení nemovitosti do původního stavu, příp. k její nové výstavbě. Druhou možností bývá tzv. časová hodnota, která odpovídá stupni opotřebení majetku. Této možnosti nevyužíváme, protože v případě znovupořízení či oprav nevyřeší naši situaci. Ve zvláštních případech pak může být hodnota stanovená jiným způsobem dle pojistných podmínek. Zde je tedy nutné sledovat výši pojistného krytí a aktuální ceny nemovitosti a případně pojistnou smlouvu aktualizovat. Je zde také zpravidla možnost využiti tzv. indexace, kdy pojišťovna automaticky dle vývoje cen stavebních materiálů a stavebních prací přistupuje automaticky k navýšení pojistné částky a s tím souvisejícího pojistného.

Důležité je také dávat si pozor na tzv. podpojištění, kdy z jakýchkoliv důvodů nastavíte pojistnou ochranu na nižší částku, než odpovídá skutečné hodnotě nemovitosti. V tomto případě pak pojišťovna nevyplatí celou novou cenu, ale pojistné plnění je adekvátně sníženo. Pravým opakem je přepojištění, kdy pojistná částka je vyšší než hodnota nemovitosti. Zde musíme počítat s tím, že v případě pojistné události by pojišťovna opět kryla jen skutečnou výši škody. Z tohoto pohledu je pak samozřejmě „výhodnější“ být přepojištěn a platit jakoby vyšší pojistné, ale vědět, že v případě pojistné události obdržíme dostatečně vysoké pojistné plnění.

Důležitým prvkem tohoto pojištění je spoluúčast. Tu je možné zpravidla zvolit, a protože takovouto smlouvou se kryjí výrazně vyšší rizika než u pojištění domácnosti, může být tato spoluúčast také poměrně vyšší. Od zvolené spoluúčasti se tak odvíjí pojistné (to bývá zpravidla roční či čtvrtletní). Pojistné se také odvíjí samozřejmě od vlastností pojištěné nemovitosti (zastavěná plocha, počet podlaží, obvodové zdivo, typ střechy, udržovanost, vytápění, zabezpečení aj.), zvoleného rozsahu pojistných rizik, pojistných částek a limitů, na stupni rizika záplavy a také na frekvence placení, či jiných faktorů. Každá z pojišťoven má samozřejmě svůj vlastní výpočet.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je také důležitým pojištěním majetku, protože domácnost má každý z nás, vlastníkem nemovitosti, ve které se nachází již ale být nemusí.

Jedná se o pojištění movitých věcí, které se nacházejí v pojištěné domácnosti nebo k ní náleží (například sklepní prostory či garáže) a také stavebních součástí, které tvoří vnitřní prostor domácnosti (obklady, plovoucí podlahy apod.).

Kryje škody vzniklé živelnými pohromami (obdobné pojištění nemovitosti), dále krádeží či loupeží. Jedná se tak o vybavení domácnosti, audiovizuální, výpočetní či obdobnou techniku, přístrojů, věcí osobních, cenných předmětů, cenin apod. Konkrétní pravidla vždy stanovuje pojistná smlouva a její pojistné podmínky.

Pokud máme nadstandardní vybavení domácnosti například v oblasti elektroniky, cenných předmětů či jiných hodnotných věcí, lze si v případě nadstandardu samozřejmě připlatit a zvýšit tak pojistné krytí. Dále je možné zpravidla připojištění kol, samotné garáže a jejího zařízení, elektromotorů či jiných. Pro pojištění domácnosti pak dále platí obdobná pravidla o nových cenách, indexaci a podpojištění jako u pojištění nemovitosti. Spoluúčast se zde však stanovuje spíše nižší, protože se může jednat o škody malého rozsahu, u kterých by v případě vysoké spoluúčasti pojišťovny zpravidla neposkytly plnění, protože bychom škodu kryli z vlastních zdrojů.

Pojistné se odvíjí samozřejmě od vlastností pojištěné domácnosti (podlahová plocha, vybavení, zabezpečení, audiotechnika, cennosti, stavební součásti, sklepní prostory, odhadovaná hodnota majitele aj.), zvoleného rozsahu pojistných rizik, pojistných částek a limitů a také na frekvence placení, či jiných faktorů. Každá z pojišťoven má samozřejmě svůj vlastní výpočet. U většiny domácností se jedná o pojištění domácnosti jako celku (to znamená jako souboru věcí a jejich průměrných vlastností), u domácností s vyšší hodnotou nebo se značně rozdílnými hodnotami konkrétních věcí v domácnosti může pojišťovna stanovit pojistné i na základě ocenění jednotlivých prvků domácnosti (samozřejmě se jedná o administrativně složitější a tím pádem dražší záležitost).

Povinné ručení

Každé vozidlo, které je určeno k provozu na pozemní komunikaci musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – povinné ručení. Toto pojištění kryje škody na zdraví a na majetku v minimální výši stanovené zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (pro obě platí 35 mil. Kč). Zde také nalezneme pravidla toho, kdy pojišťovna plní a kdy naopak neplní z pojištění odpovědnosti za škodu. Z povinného ručení se tak plní věcné škody, škody na zdraví či usmrcení, ušlý zisk a také náklady na právní zastoupení. Nesmí to však být osoba blízká, která s pojištěným bydlí v jedné domácnosti, s výjimkou škod, které vzniknou v souvislosti s poškozením zdraví.

Jak název sám napovídá, jedná se o pojištění povinné a každé vozidlo by takto mělo být pojištěné. V případě způsobené nehody tak čerpáme finanční prostředky z povinného ručení osoby, která nám způsobila nehodu. Může se také stát, že viníka nehody neznáme, pro tento případ jsou pojišťovny členem České kanceláře pojistitelů, jež spravuje Garanční fond, z něhož se pak tyto škody platí (jednotlivé pojišťovny do něj ze zákona přispívají). Spadají sem samozřejmě i škody způsobené nepojištěnými vozidly. Nepojistit však v dnešní době vozidlo se nevyplácí, protože pokuty za neplacení povinného ručení se pohybují dle vozidla od 20 do 300 Kč za každý den, kdy není vozidlo pojištěno.

Výše pojistného se dnes odvíjí od celé řady faktorů. Jedná se druh vozidla, objem či výkon motoru, užití vozidla a také stáří vozidla. Spolu s vlastnostmi vozidla je důležité také sledovat věk pojistníka, to zda se jedná o soukromou či podnikatelskou osobu, na výši pojistných limitů, PSČ, frekvenci placení a také na předchozí bezeškodní průběh (bonusy 5% za každý bezeškodní rok od roku 2000). Naproti tomu při častých haváriích se jedná o tzv. malus, kdy si špatný řidič musí za stejnou pojistnou ochranu připlatit. Každá pojišťovna si výpočet pojistného stanovuje individuálně, a to kromě systému bonusů a malusů, které jsou stanoveny zákonem. Na výši pojistného má také vliv četnost placení. Uzavření povinného ručení se pak prokazuje zelenou kartou, kterou je řidič povinen se prokázat, a to jak v ČR, tak v zahraničí.

Celá řada pojišťoven pak v rámci konkurenčního boje ke smlouvě o povinném ručení nabízí další připojištění, která jsou zpravidla zdarma a mohou zahrnovat například živelní pojištění, úrazové pojištění, hospitalizaci, asistenční služby apod.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění není na rozdíl od povinného ručení ze zákona povinné. Jeho uzavření však stojí za zvážení. Kryje škody způsobené na vlastním vozidle, a to havárií, odcizením nebo třeba v případě vandalismu či živelní událostí (pokud však není v rámci povinného ručení zdarma). K havarijnímu pojištění se také dá připojistit čelní sklo, zavazadla, úraz přepravovaných osob nebo také mimořádná výbava, připojištění náhradního vozidla nebo asistenční služby (pokud nejsou zdarma).

Výše pojistného se odvíjí od celé řady faktorů. Jedná se typ a značku vozidla, pořizovací či aktuální cenu vozidla a s tím související vybavení, zabezpečení, riziko pojištění (havárie, odcizení nebo jejich kombinace), spoluúčast, četnost placení a také různé slevy. Zde platí také obdobná pravidla systému bonusů/malusů jako u povinného ručení, ty však nejsou ze zákona, ale vyplývají z pojistných podmínek. Havarijní pojištění může být také levnější, pokud u jedné pojišťovny máme jak povinné ručení, tak havarijní pojištění.

Zda uzavřít havarijní pojištění záleží zejména na hodnotě vozidla a dalších plánech do budoucna. Mohlo by se zdát, že například u staršího automobilu se havarijní pojištění naprosto nevyplatí. Pokud však uvažujeme o koupi nového automobilu, systém bonusů nám tak značným způsobem může snížit pojistné.

Pojištění odpovědnosti, právní ochrany a jiná pojištění

K pojištění majetku lze také sjednat různá připojištění. V rámci pojištění nemovitosti lze připojistit odpovědnost za škodu z držby nemovitosti. Tato pojistná ochrana kryje škody způsobené nemovitostí na cizím majetku nebo zdraví. Může se tak jednat například škodu způsobenou poškozením a uvolněním střešní krytiny, která poškodí střechu Vašeho souseda nebo způsobí zranění náhodnému kolemjdoucímu. Lze také pojistit pojištění právní ochrany, které kryje náklady právní pomoci při takto vzniklé škodě z držby nemovitosti.

K pojištění domácnosti lze zpravidla sjednat pojištění odpovědnosti za škody v občanském životě. Toto pojištění tak kryje například škody způsobené drobnými domácími zvířaty (ne například koně) nebo škody způsobené na cizím majetku, to znamená například vytopení souseda v paneláku. Samostatně lze také pojistit právní ochranu, která kryje stejně jako u nemovitostí krytí právních zájmů při vzniklých sporech (například v případě vymáhání pojistného plnění od pojišťovny, zákonné reklamace zboží a služeb či mnohé další). U obou pojištění se tak může jednat například o náklady na poradenství, právní zastupování a soudní řízení, výdaje za posudky znalců a jiné náklady spojené s řešením právního problému. Jak odpovědnost, tak právní ochrana se zpravidla vztahuje na všechny členy domácnosti v případě připojištění a u samostatných produktů si rozsah zajištění volíme doplňkově. Pojištění právní ochrany lze také uzavřít samozřejmě pro případ právních záležitostí souvisejících s provozem vozidla na pozemních komunikacích.

Dalším doplňkovým odpovědnostním pojištěním může být pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Toto pojištění kryje škody způsobené svému zaměstnavateli při výkonu zaměstnání, a to až do výše 4,5 násobku měsíčního příjmu (stanoveno zákonem). Zpravidla se nevztahuje na škody na výrobcích - zmetky. Od pojistné částky, která zahrnuje tento násobek, se pak odvíjí pojistné. Obdobně lze pojistit i právní ochranu v právních sporech se svým zaměstnavatelem. Jsou však i oblasti, které pojistit nelze, to je například činnost pokladních v supermarketu, které pracují s penězi.

Pro podnikatele je pak určeno pojištění podnikatelských rizik, které kryje škody způsobené v rámci podnikatelské činnosti. Může to být samozřejmě pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, pojištění právní ochrany, pojištění finančních ztrát nebo pojištění pohledávek. Různé pojišťovny nabízejí různé produkty pro zajištění podnikatelské činnosti, které je jak pro právnické osoby, tak pro fyzické osoby – podnikatele. Někteří „podnikatelé“ mají uzavření odpovědnosti za škodu stanovenou přímo ze zákona – například daňoví poradci či lékaři (zpravidla jsou to ti, kteří jsou v nějaké profesní komoře). Jiní si tato rizika mohou zajistit dobrovolně – například účetní poradci, truhláři apod.

Důležité je také zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které kryje škody zaměstnance v zaměstnání. Toto je pojištění, které je povinné ze zákona a je možné jej sjednat dnes jen u Kooperativy Vienna Insurance Group a platí se vždy čtvrtletně na základě počtu zaměstnanců a odvodů s nimi spojenými.

Některá z pojištění jsou připojištěními značně levnými – například odpovědnost za škodu v občanském životě. Na druhé straně jsou tu produkty, které nejsou zrovna levnou záležitostí – pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele, proto je vždy nutné přezkoumat potřeby a zvážit, zda daného produktu či připojištění využít.

Poznámky

U těchto majetkových pojištění nejsou na rozdíl od jiných produktů uvedeny jejich výhody, nevýhody a jejich možné alternativy, protože pro všechny majetková a odpovědnostní pojištění platí v podstatě totožné vlastnosti a konkurenty ani nemají. Jedná se totiž o produkty, které zajišťují vysoké škody, ale vzhledem k pojistné hodnotě jsou zpravidla značně levným pojištěním. Proto by nikdy v rámci kombinace finančních produktů neměly chybět.

Doporučení

Limity pojistného plnění u Vašeho majetku nastavujte tak, aby v případě pojistné události kryly dostatečně způsobené finanční ztráty. Vždy vyžadujte pojištění na novou cenu a vybírejte pojistná rizika. Aktuální výši krytí neustále hlídejte nebo využijte raději automatické indexace. Vždy se dívejte na rozsah pojistného krytí, pak teprve na výši pojistného. Čtěte pojistné podmínky, kde jsou veškeré limity, výluky a jiná omezení, která odrážejí výplatu a výši pojistného plnění. Dle rozsahu předpokládaného plnění volte také spoluúčast, která ovlivňuje jak výši pojistného, tak výši pojistného plnění.

Využívejte také doplňkových pojištění – pojištění odpovědnosti či právní ochrany může omezit Vaše plány do budoucna úplně stejně jako zničení Vaší nemovitosti či návštěva zloděje u Vás doma.

Důležité jsou pojistné podmínky, které jsou vždy nedílnou součástí pojistné smlouvy, proto je samozřejmě vždy čtěte, je tu také zákon o pojišťovnictví a pojistné smlouvě, dále pojišťovacích zprostředkovatelích a další, to jsou všechno zdroje informací, které tu jsou pro Vás a slouží k Vaší ochraně.

Nastavení pojistné ochrany Vašeho majetku je práce pro odborníka – poraďte se tedy s rodinným finančním poradcem a zajistěte si nejen pojištění majetku, odpovědnosti a právní ochrany, ale také zajištění životních rizik, pořízení vlastního bydlení a investice do finančních, majetkových a věcných aktiv.

Nezapomínejte také na spolupráci se svým rodinným finančním poradcem. Pokud Vám nebude cokoliv jasné, vždy mu zavolejte nebo si s ním domluvte schůzku. Rodinné finance mohou být totiž v pořádku jen tehdy, pokud obě strany budou spolu dlouhodobě spolupracovat.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2024
Poslední aktualizace: 8.1.2024