RFPplus.cz

Doplňkové penzijní spoření/dříve penzijní připojištění

Penzijní připojištění/spoření je oblíbeným produktem a má dnes na finančním trhu nezastupitelnou pozici. Představuje produkt, jehož hlavním cílem je vytvořit finanční rezervu pro důchodový věk. Jeho význam se každým rokem zvyšuje. V České republice je dnes uzavřeno cca 5 mil. smluv o doplňkovém penzijním spoření (transformovaná verze), ale tento počet postupně klesá kvůli nastavení nového systému.

Charakteristika produktu

Doplňkové penzijní spoření upravuje zákon o doplňkovém penzijním spoření. Účastníkem může být osoba, které je 0 let, má trvalý pobyt na území EU, v ČR odvádí sociální a zdravotní pojištění a musí mít přiděleno rodné číslo, pokud není ze státu EU. Jedno rodné číslo pak může mít uzavřenu jen jednu smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

Penzijní společnosti dostávají licenci od České národní banky a dohlížejí nad jejich hospodařením (minimální základní kapitál je 50 mil. Kč), peněžní prostředky jsou zasílány tzv. depozitáři, což je jiný bankovní ústav, který dohlíží nad hospodařením a investičními rozhodnutími penzijních společností. Důležitým bezpečnostním prvkem jsou pravidelné audity. Na zprůhlednění celého systému také spolupracuje Asociace penzijních společností ČR.

Každá penzijní společnost musí mít svůj penzijní plán, který charakterizuje druhy dávek, jejich výpočet, výpovědní důvody, výše příspěvků a pravidla jejich placení, podmínky odkladu plateb příspěvků nebo jejich přerušení, podmínky převodu finančních prostředků k jiné penzijní společnosti. Nedílnou součástí je také statut, který obsahuje základní údaje o penzijní společnosti a jeho činnosti, zásadách hospodaření, investiční politice v jednotlivých investičních strategiích včetně způsobu zveřejňování zpráv o hospodaření, změnách statutu a informace o tom, kde lze tyto zprávy obdržet. Penzijní plán a statut penzijní společnosti vždy schvaluje Česká národní banka a jsou uvedeny v každé smlouvě doplňkového penzijního spoření (případně jinak zveřejněny).

Doplňkové penzijní spoření/připojištění se uzavírá do věku 60 let a musí být splněna podmínka 60 měsíců trvání. Obě podmínky musí být splněny zároveň. V současné podobě však penzijní připojištění již neexistuje, protože se transformovalo do doplňkového penzijního spoření v tzv. transformovaném fondu. Přechod z transformovaného doplňkového penzijního spoření na fondové zhodnocování je možný, opačně nikoliv.

Výnosem doplňkového penzijního spoření jsou státní příspěvky – pro měsíční vklad do 500 Kč není žádný státní příspěvek (dříve do 300 Kč 90 Kč), od 500 Kč je pak státní příspěvek 100 Kč a pak vždy navýšen o 20 % až do výše 340 Kč při maximu 1.700 Kč, příspěvky se připisují čtvrtletně a nelze je připsat zpětně. Dalším výnosem je samozřejmě zhodnocení vkladů a státních příspěvků. Vzhledem k věku odchodu do penze lze volit různé investiční strategie a nakupovat penzijní jednotky s jak konzervativním, tak dynamickým zhodnocováním a ochranou peněz tzv. investiční brzdou, což je postupné zamykání zisků z dynamičtějších strategií postupným prodejem penzijních jednotek ve prospěch konzervativní složky po dobu posledních 5 let. Povinně musí každá penzijní společnost nabízet konzervativní fond a další fondy pak volí dle své obchodní politiky. Výnos se může tedy pohybovat v dlouhodobosti někde na úrovni 3-7 % dle zvolené investiční strategie (prozatím jen odhad). Účastník doplňkového penzijního spoření za tento produkt nic neplatí (náklady jsou placeny z manažerského poplatku za správu jednotlivých fondů). Vklady je možné bez sankcí libovolně měnit. Jediným poplatkem může být poplatek za převod k jiné penzijní společnosti před odspořením minimálně pěti let - maximálně 800 Kč. Dalším poplatkem může být poplatek za změnu investiční strategie - během jednoho kalendářního roku je jeden zdarma, druhá změna investiční strategie je pak max. 500 Kč.

Dalším možným výnosem jsou pak daňové úlevy nad 12.000 Kč za rok, a to až do výše celkového vkladu 36.000 Kč. Je to také vhodný produkt pro příspěvky zaměstnavatele, při kterých se z těchto příspěvků neplatí odvody na sociální a zdravotní pojištění, pro zaměstnavatele jsou daňově uznatelným výdajem a zaměstnanec z nich také neplatí daň. Daňová úspora tak dosahuje 80 % ze zaplacených příspěvků. Je zde společný limit 50.000 Kč ročně s životním pojištěním, je tedy na volbě zaměstnavatele či zaměstnance kam tyto příspěvky budou přispívány, zdali na životní pojištění či doplňkové penzijní spoření nebo jejich kombinaci.

Jsou zde také možnosti příspěvků 3. osoby V případě nedodržení doby 60 měsíců a 60 let věku vrací účastník veškeré státní příspěvky a výnosy z těchto příspěvků – je vyplaceno odbytné. Do dvou let trvání doplňkového penzijního spoření se odbytné nevyplácí.

Funguje zde tzv. odložená daňová povinnost, která umožňuje dlouhodobě finanční prostředky zhodnocovat a výnos zdanit až při výběru. Při neschopnosti zasílat vklady na účet doplňkového penzijního spoření je zde možnost přerušení. Nedostáváme samozřejmě státní příspěvky, nezapočítává se nám doba spoření, ale není nutné vklady zpětně doplatit. Druhou možností je odklad, kdy opět nedostáváme státní příspěvek, vklady se zpětně doplácejí a doba doplňkového penzijního spoření se započítává. Pravidla má každá penzijní společnost odlišná.

Možnost výběru penzijního připojištění před dovršením 60 let věku nebo trvání smlouvy 60 měsíců je ve formě výsluhové penze, kdy po zaplacení 180 měsíčních úložek může účastník vybrat až polovinu účtu (platí jen na smlouvy uzavřené do 30.11.2012 a nepřevedené na fondové zhodnocování finančních prostředků). Doplňkové penzijní spoření pak tuto výhodu již nemá s jedinou výjimkou a tou je možnost vybrat 1/3 vlastních prostředků po spoření 10 let u "dětských smluv". Druhou možností je v případě smrti účastníka ve starém systému pozůstalostní penze – 0-36 zaplacených měsíčních úložek – je vyplaceno vše mimo státních příspěvků a od 37. měsíční úložky je vyplaceno vše včetně státních příspěvků. V novém systému je v případě úmrtí účastníka vždy vyplaceno jen odbytné. V případě přiznání plného invalidního důchodu (invalidita III. stupně) je pak možnost doplňkové penzijní spoření vybrat již po 36 zaplacených úložkách (invalidní penze - dříve jednorázově, nově jako pravidelný důchod). V případě této varianty tak nenalezneme na trhu takto zajímavý garantovaný produkt (v případě konzervativní investiční strategie). Proto lze využít naspoření doplňkového penzijního spoření a jeho následného předplácení v dalších smlouvách. Výpovědní lhůta pro doplňkové penzijní spoření nesmí být delší než dva měsíce.

Zvláštní variantou výběru finančních prostředků z doplňkového penzijního spoření před dovršením důchodového věku je tzv. předdůchod. Jedná se o pomoc v době, kdy člověk max. 5 let před odchodem do penze nepracuje. Může čerpat prostředky ze svého doplňkového penzijního spoření a stát za něj platí zdravotní pojištění. Podmínkou je však mít naspořeno tolik, aby měsíční důchod po celou dobu představoval 30 % celorepublikové měsíční průměrné mzdy, což je necelých 500.000 Kč. Tato částka však nemusí být naspořena jen v doplňkovém penzijním spoření, nýbrž se dá kapitál reinvestovat z jiných produktů před případným čerpáním předdůchodu jednorázovým vkladem.

V případě řádného ukončení smlouvy má účastník více variant možností výběru finančních prostředků a to dle možností stanovených penzijní společností. Lze tak vybrat finanční prostředky dvěma cestami - jedna je varianta vyplácení penzijní společností, to může být jednak jednorázově či nechat si vyplácet starobní penzi po určenou dobu. Druhá varianta je pak jednorázové vyplacení životní pojišťovně a výplata doživotní penze či přesně stanoveného důchodu. Rozdíl ve vyplácení je ten, že peníze vyplácené penzijní společností se dále nezhodnocují a životní pojišťovna naopak prostředky dále zhodnocuje.

Penzijní společnosti má možnost doplňkové penzijní spoření ukončit po 6měsíčním neplacení vkladů, při nesplnění povinností stanovených penzijním plánem, při nesplnění podmínek stanovených zákonem či při nepravdivém uvedení údajů. Tento produkt je značně variabilní v tom, že neváže účastníka ke smlouvě s jednou penzijní společností po celou dobu trvání doplňkového penzijního spoření a umožňuje tak mezi jednotlivými penzijními společnostmi přecházet. Převod trvá 3 měsíce a původní penzijní společnost je povinna na nové doplňkové penzijní spoření zaslat všechny finanční prostředky evidované na konkrétního účastníka.

Plusy:

 • možnost volby investiční strategie dle doby odchodu do důchodu
 • investiční brzda - ochrana investice na konci spoření
 • produkt, který je zpravidla zdarma – náklady se platí z manažerského poplatku
 • od 300 Kč měsíčně
 • vklady lze libovolně zvyšovat a snižovat
 • státní podpora
 • daňové úlevy účastníka
 • dlouhodobý produkt a možnost využiti sněhové koule ke zhodnocení finančních prostředků
 • dozor ČNB
 • možnost příspěvků zaměstnavatele – zajímavé daňové úspory
 • možnost příspěvků 3. osoby
 • možnost předplacení
 • možnost přerušení či odkladu
 • možnost bezplatných převodů mezi penzijními společnostmi
 • odložená daňová povinnost
 • možnost určit oprávněnou osobu – pozůstalostní penze
 • výsluhová penze (na smlouvy uzavřené do roku 2012)
 • invalidní penze
 • pravidelné roční výpisy včetně složení portfolia investice
 • možnosti různého čerpání při výběru - penzijní společností nebo životní pojišťovnou
 • možnost čerpat předdůchod
 • od 0 let věku s možností dřívějšího výběru

Minusy:

 • poplatek za převod k jiné penzijní společnosti při době trvání do 5 let
 • poplatek za změnu další investiční strategie v jednom roku
 • dlouhodobý produkt a z toho vyplývající vázanost finančních prostředků – mimo výsluhové penze
 • produkt v podstatě jen na penzi
 • vklady nejsou pojištěné – od toho je tu ale depozitář a dohled ČNB
 • jen jedna smlouva na jedno rodné číslo
 • z úroků se platí daň

Alternativa: přímého konkurenta doplňkové penzijní spoření v podstatě nemá, lze ale využít například různé typy investic do finančních, majetkových a věcných aktiv. Každý produkt má své výhody a nevýhody, proto je vhodné využít jejich individuálních výhod a vzájemně je kombinovat.

Doporučení

Doplňkové penzijní spoření je zajímavým produktem při blízké době odchodu do penze, který by neměl chybět ve Vaší kombinaci finančních produktů. Jen se musí výše jeho vkladů přizpůsobit době, která zbývá do Vašeho odchodu do důchodu. Dle toho je pak s dobou prodlužujícího se odchodu do důchodu vhodné využít investic do finančních, majetkových a věcných aktiv, díky kterým lze v dlouhodobém horizontu získat mnohem zajímavější výnosy a také potřebnou disponibilitu.

Pokud je Váš zaměstnavatel ochoten na doplňkové penzijní spoření přispívat, využívejte této možnosti, protože se jedná o značné daňové úspory jak pro vás, tak Vašeho zaměstnavatele. Zvažte však vázanost těchto finančních prostředků z dlouhodobého hlediska a jejich nemožnost výběru. To samozřejmě neplatí u lidí v předdůchodovém věku. Pro ty je doplňkové penzijní spoření značně výhodným produktem a s přibližujícím se odchodem do důchodu se jeho výnosnost zvyšuje.

Využijte tento produkt v předdůchodovém nebo důchodovém věku, kdy lze využívat v 5letém cyklu. Rozhodně je to zajímavější varianta než mít peníze uložené doma „pod polštářem“. Účet doplňkového penzijního spoření je za podmínek stanovených zákonem určený oprávněné osobě ve 100% výši, ta může být uvedena v každé smlouvě doplňkového penzijního spoření.

Pokud nejste s hospodařením své penzijní společnosti spokojeni, využijte možnosti převodu k jiné společnosti.

V případě finančních problémů požádejte o snížení měsíčního vkladu na 100 Kč, případně o přerušení či odklad a až v posledním případě uvažujte o ukončení smlouvy doplňkového penzijního spoření (zejména smlouvy s výsluhovou penzí a výběrem v 60 letech). Pro tyto případy byste totiž měli mít odloženu finanční rezervu pro překlenutí složité životní situace, která by měla být rychle dostupná například na spořicím účtu.

I když je doplňkové penzijní spoření produktem v podstatě známým (po reformě s drobnými odchylkami upravené penzijní připojištění), není na škodu se o využití a jeho nastavení poradit s odborníkem – využijte tedy služeb rodinného finančního poradce a zjistěte nejen, jaké jsou možnosti v oblasti nastavení penzijního a důchodového spoření, ale naplánujte si také pořízení vlastního bydlení, zajištění životních rizik, ochranu majetku a odpovědnosti a investice do finančních, majetkových a věcných aktiv.

Nezapomínejte také na spolupráci se svým rodinným finančním poradcem. Pokud Vám nebude cokoliv jasné, vždy mu zavolejte nebo si s ním domluvte schůzku. Rodinné finance mohou být totiž v pořádku jen tehdy, pokud obě strany budou spolu dlouhodobě spolupracovat.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2024
Poslední aktualizace: 8.1.2024