RFPplus.cz

Životní a úrazové pojištění

Zajištění životních rizik představuje nejdůležitější a také nejsložitější bod rodinného finančního poradenství. Často totiž v případě nenadálé životní situace může dojít k podstatnému omezení finančních plánů do budoucna celé rodiny. Životní rizika lze z části snížit, nelze je však nikdy úplně omezit. Na druhou stranu však lze zmírnit jejich dopady, a to kvalitním zajištěním životních rizik, kterými mohou být smrt, invalidita, nemoc (více než 3/4 pojistných událostí či úraz (zhruba 1/4 pojistných událostí).

Zajištění životních rizik by nemělo chybět v kombinaci finančních produktů člověka, který má nebo v budoucnu očekává čerpání úvěrů. To platí zejména pro zajištění úvěrů na bydlení, kdy v případě nenadálé životní situace by mohl nastat problém se splácením úvěrů a s tím souvisejícím řešením bydlení. Samozřejmě také v případě podnikatelských úvěrů a u lidí, na jejíchž příjmech jsou závislí ostatní členové rodiny.

Celá řada lidí s uzavřením pojistné smlouvy čeká a neuvědomuje si, že zajištění rizik je v mladším věku levnější a také se zajišťují v době, kdy jsou zpravidla zcela zdraví. Život je totiž nevyzpytatelný a za pár let je již třeba žádná pojišťovna nebude chtít pojistit pro případ smrti nebo třeba vážných chorob. To však může být doba, ve které toto zajištění budou nejvíce potřebovat. Kvalitní životní pojištění také stojí nemalé peníze, proto je třeba vhodně volit jednotlivá rizika, v průběhu trvání s takovouto smlouvou pracovat a nečinit zbrklá rozhodnutí, která tak mohou ze zajištění životních rizik a životní smlouvy vytvořit neefektivní produkt, který bude jen vyhazováním peněz a efekt pro klienta tu nebude žádný.

V případě životního pojištění se jedná o dlouhodobý produkt (i několik desítek let), který kryje různá rizika a plní také různé funkce. Doba nastavení produktu by měla být zvolena vždy individuálně a po dobu nezbytného zajištění životních rizik. Nastavení jednotlivých pojistných rizik, pojistných částek, délky trvání smlouvy a jiných parametrů životních smluv je práce pro rodinného finančního poradce, proto využívejte jejich služeb a spolupracujte s nimi.

Dohled nad pojistným trhem a pravidla stanovuje samozřejmě Česká národní banka. Na zprůhlednění celého trhu pojistných produktů také spolupracuje Česká asociace pojišťoven.

Druhy životního pojištění pro zajištění životních rizik

Jednotlivých typů smluv je na finančním trhu celá řada. Každý z těchto produktů má různé charakteristiky, výhody a nevýhody, proto je třeba zhodnotit vždy klientovy potřeby, dle toho zvolit produkt a dále obchodního partnera, který mu zajistí splnění účelu uzavření pojistné smlouvy.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění by již ze své podstaty mělo být pojištěním nejlevnějším, protože kryje jen zvolená rizika a netvoří se zde finanční rezerva. Tomu však bývá často přesně naopak. Kvalitní kapitálové či investiční životní pojištění splní stejnou pojistnou ochranu často s menším pojistným, k tomu se tu však navíc často tvoří kapitál při zachování přijatelné ceny rizik a může tak sloužit jak pro zajištění důchodu v seniorském věku, tak pro tvorbu krátkodobých rezerv pro nenadálé životní situace a lze využít také daňových úlev.

Pokud lze ale využít kapitálové či investiční životní pojištění bez spořící složky, je to ta nejlepší varianta vzhledem k tomu, že s oddělenými produkty se v různých životních fázích či situacích lépe pracuje. Kapitál je pak lépe tvořit v investicích finančního, majetkového a věcného typu.

Plusy:

 • krytí rizika
 • jasně vyčíslené náklady
 • lze se pojistit krátkodobě – například jen na jeden rok

Minusy:

 • netvoří se zde finanční rezervy a nelze tak ani ovlivňovat jejich tvorbu
 • není daňově uznatelné
 • zpravidla není tak flexibilní jako ostatní produkty
 • často dost drahé vzhledem k ostatním produktům

Kapitálové a investiční životní pojištění

Kapitálové a investiční životní pojištění jsou oba typy pojištění rezervotvorného. Vzhledem k tomu, že takováto smlouva zajistí rizika srovnatelným způsobem jako pojištění rizikové, proto je toto vhodnější variantou.

Plusy:

 • krytí stejného rozsahu rizik jako u rizikového životního pojištění
 • tvorba finanční rezervy
 • variabilita nastavení smlouvy a pojistných rizik
 • daňově uznatelné za splnění podmínek zákona o daních z příjmů – viz níže
 • odložená daňová povinnost – výnosy daníme až při výběru, ne průběžně

Minusy:

 • nelze vybírat finanční prostředky, pokud jsou zde uplatňovány daňové úlevy
 • zpravidla nelze vyčíslit poplatky takovéto smlouvy
 • zdanění výnosů

Alternativa: Pokud však je životní pojištění nastaveno jako produkt zajišťující životní rizika a tvorba kapitálu je zde minimální, jsou tyto produkty v podstatě obdobné, jedinou odchylkou pak je míra garance zhodnocení a srovnatelnou alternativu tak nemají.

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je obdobou pojištění kapitálového, jsou zde však drobné odlišnosti. Není to produkt určený k zajištění rizik, i když tam některá rizika být samozřejmě mohou (například úrazové pojištění). Je zde zpravidla garantovaná pojistná částka pro případ dožití, to znamená, že například před odchodem do důchodu mám vytvořen kapitál.

Plusy:

 • garantované zhodnocení rezervy v podobě technické úrokové míry
 • garantovaná pojistná částka pro případ dožití – ta má různé podoby – jednorázově, důchod, či jejich kombinace
 • daňová úleva

Minusy:

 • není zde pojistná částka pro případ smrti (některá rizika však pojistit lze)
 • nelze v průběhu trvání smlouvy odčerpat finanční prostředky
 • zdanění výnosů

Alternativa: v podstatě neexistuje, ale mohlo by se jednat samozřejmě o různé typy konzervativních investic do různých aktiv.

Pojistná rizika

Základní rizika životních smluv jsou smrt, dožití, případně jejich kombinace. Dále pak obsahují další pojistná rizika, která mohou a nemusí být jejich součástí.

Pojištění pro případ smrti

Smrt je zpravidla základním pojistným rizikem a kryje životní riziko, které může značně omezit plány rodiny do budoucna. Je možné ji sjednat ve dvou variantách – takzvaná plná smrt – vyplácí se hodnota mimořádného pojistného, pojistná částka a hodnota běžného pojistné, v případě doplňkové smrti je to vždy hodnota mimořádného pojistného a buďto pojistná částka nebo hodnota běžného pojistného, a to podle toho co je vyšší (pojistné podmínky však tyto varianty mohou i kombinovat). Při dožití se pak vyplácí hodnota mimořádného a běžného pojistného.

Pojištění pro případ vážných chorob (onemocnění)

Jedná se o zajištění hlavně nemocí, které mohou způsobit značné životní komplikace, například infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, rakovina (zhoubný novotvar), nezhoubný nádor mozku (tyto čtyři nemoci představují naprostou většinu plnění pojistných událostí), chronické selhání ledvin, bypass, slepota, hluchota, infekce virem HIV transplantací, zařazení ne čekací listinu pro transplantaci důležitých orgánů či mnohé další.

Jedná se zpravidla o lékařské diagnostikování jedné z těchto vážných chorob a důležitá je zde lhůta přežití, která musí být dodržena, aby pojištěný dostal pojistné plnění. Pokud tedy zemře pojištěný na svůj první infarkt myokardu, pojišťovna vyplácí jen pojistnou částku pro případ smrti. Lhůta přežití je pak zpravidla stanovena dle různých skupin rizik.

Musíme si také dát pozor na čekací lhůty, ve kterých pojišťovna neplní. To znamená, že v případě diagnostikování vážné choroby se může například jednat o 3 měsíce. Pokud tedy v období prvních tří měsíců dostaneme infarkt myokardu, pojišťovna neposkytne pojistné plnění.

Pojištění invalidity

Pojištění invalidity souvisí s přiznáním invalidity určitého stupně (a to nemocí nebo úrazem, případně jen úrazem) a je poté plněno v podstatě ve třech variantách. Je přiznán důchod, který pojištěný pobírá po dobu přiznaného plného invalidního důchodu nebo je zde tzv. zproštění od placení, kdy pojišťovna platí za pojištěného měsíční pojistné. Může být také samozřejmě kombinace předchozích dvou. Nevýhodou tohoto plnění je to, že po odebrání invalidního důchodu již za nás pojišťovna v těchto dvou případech neplní a pokud tak máme například nárok na částečný invalidní důchod a nemůžeme vykonávat výdělečnou činnost, tak jsme jednoduše bez zajištění. Proto je tu ještě třetí možnost, kdy pojišťovna po přiznání určitého stupně invalidity vyplatí stanovenou pojistnou částku a dále náš zdravotní stav nezkoumá. Musíme dát ale pozor opět na čekací lhůty, ve kterých pojišťovna neplní, to znamená, že v případě nemoci se například může jednat o 2 roky. Pokud se tedy v prvních dvou letech stane pojištěný invalidní nemocí (nevztahuje se na úraz), pojišťovna neposkytne pojistné plnění. To je u invalidity nemocí a vážných chorob ochrana pojišťovny před pojistnými podvody.

Pojištění lékařské péče

Pro případ léčby velmi závažných diagnóz (rakovina, srdeční potíže, neurochirurgické zákroky a transplantace důležitých orgánů nebo tkání) je možnost zajištění zdravotní lékařské péče a názor odborníka v zahraničí. Zpravidla se jedná ale o samostatné pojištění mimo pojištění životní, spadá však do této kategorie, proto je zde uvedeno.

Hospitalizace a pracovní neschopnost

U těchto dvou připojištění dostáváme v případě pojistné události, což je hospitalizace v nemocnici anebo pracovní neschopnost stanovené denní plnění, které tak může nahradit neschopnost vykonávat pracovní činnost nebo hradí lékařské poplatky. V obou případech se plní až od určitého dne, které si pojištěný volí a od této varianty se pak také odvíjí cena pojistného (v případě plnění hospitalizace může být již od první noci a plnění pracovní neschopnosti je zpravidla od 15. dne dále, při úraze zpravidla zpětně). Na tyto situace se však dá připravit i tvorbou finanční rezervy, protože pojištění pracovní neschopnosti je dosti drahé zajištění nemožnosti vykonávat výdělečnou činnost a také kryje spíše krátkodobá omezení. U podnikatelů je ale také vhodné doplňkově zvolit samostatné nemocenské pojištění přes Českou správu sociálního zabezpečení, které je bez zkoumání zdravotního stavu a také kryje závazek v podobě záloh na sociální, zdravotní a nemocenské pojištění.

Úrazové pojištění

Většina pojišťoven má různé rizikové skupiny, do kterých řadí klienty a dle toho vypočítává pojistné za jednotlivá rizika. Základním pojistným rizikem je smrt úrazem. Nejdůležitější součástí však bývají trvalé následky, měly by však být s progresivním plněním. To znamená, že dle stupně poškození se pojištěný zařadí do kvadrantů, u kterých pak dostává % z násobku, např. do 25% je plněno z 1násobku, do 50% z 2násobku, do 75% z 3 násobku a do 100% z 4násobku. To znamená, například v případě slepoty po autonehodě, která je 100% poškozením dostává pojištěný 4 násobek, to znamená v případě pojistné částky 1.000.000 Kč je pojistné plnění 4.000.000 Kč. Progrese je u různých pojišťoven různá a také se odlišně vypočítává.

Dále je také možnost pojištění drobných úrazů, to znamená tělesného poškození ve formě % z pojistné částky, kdy dostáváme dle ohodnocení úrazu pojistné plnění stanovené %. Druhou možností je denní odškodné, kdy za stanovený počet dnů (doba léčení úrazu je zpravidla min. 8 dní a maxima jsou uvedena v tabulkách pojišťoven pro jednotlivé druhy úrazů) léčby úrazu dostáváme plnění v podobě násobku denního odškodného za léčbu úrazu pro stanovený počet dní léčby (počítá se zpravidla zpětně od prvního dne). Plnění může také být v nějakém násobku od určitého dne. Výhodou tohoto připojištění je to, že nemusí jít o pracovní neschopnost. Zde lze také místo pojištění vytvořit finanční rezervu, která pokryje naši finanční potřebu v případě úrazu, ale záleží na výši finančních a jiných závazků pojištěného.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je produktem spadajícím jak do kategorie zajištění zdraví, tak do kategorie ochrany majetku. Protože je však zajištění zdraví důležitějším aspektem, je uvedeno právě zde. Nejdůležitější součástí cestovního pojištění tak jsou léčebné výlohy v důsledku nemoci nebo úrazu vzniklých při cestách do zahraničí. Jedná se tak o hospitalizaci, lékařské ošetření, léky a zdravotnický materiál, přepravu do lékařských zařízení či repatriaci ostatků zemřelého. Možnými připojištěními pak jsou pojištění úrazové, pojištění zavazadel či pojištění odpovědnosti za škody. Doplňkově zde mohou být i asistenční služby. V této oblasti je však nutné se pečlivě zajímat o rozsah krytí a jednotlivé výluky z pojištění. Zpravidla je totiž nutné si například připojistit extrémní sporty a jiné aktivity.

Výhodou těchto produktů je možnost sjednání zpravidla přes internet, protože se jedná o poměrně jednoduchou záležitost nebo je zde možnost využít nabídky zdravotních pojišťoven či samotných cestovních kanceláří. Cestovní pojištění je v základu zpravidla obsaženo i jako součást kreditní či debetní karty u jednotlivých bank.

Tvorba kapitálu pro vytváření průběžných rezerv

Se zajištěním životních rizik může být s pojistnou smlouvou také spojena tvorba finančních rezerv. Toto bychom však měli chápat jako funkci druhořadou, protože životní pojištění je tu od toho, aby zejména krylo rizika, která mohou v průběhu života omezit naše plány do budoucna.

S tvorbou dlouhodobého kapitálu také souvisí daňová uznatelnost těchto produktů, jedná se maximálně celkem o 24.000 Kč ročně, a to na všechny smlouvy splňující tyto pravidla. Daňová úleva tak tvoří dnes v případě jednotné sazby daně 15% daňovou úsporu 3.600 Kč, a to při maximálním ročním zaplaceném pojistném. Z daňově uznatelných smluv však nemůže pojistník vybírat kapitál, musí si vybrat, zdali chce smlouvu s výběry a tedy daňově neuznatelnou a nebo daňově neuznatelnou s výběrem kapitálu v 60 letech.

Daňově uznatelným mohou být i příspěvky zaměstnavatele na Vaše životní pojištění. Je zde společný limit 50.000 Kč ročně s penzijním spořením/připojištěním. Je tedy na volbě zaměstnavatele či zaměstnance kam tyto příspěvky budou přispívány, zdali na životní pojištění či penzijní spoření nebo jejich kombinaci. Pro zaměstnavatele je tento příspěvek daňově uznatelným výdajem a neplatí z něj sociální, ani zdravotní pojištění, to stejné platí pro zaměstnance. Daňová úspora tak pro oba dva subjekty je 80% ze zaplacených příspěvků. Proto je pro oba dva zajímavé tyto prostředky investovat do těchto produktů místo navýšení hrubé mzdy.

Doporučení

Pokud očekáváte splácení úvěrů nebo je již dokonce splácíte, věnujte pozornost komplexnímu zajištění životních rizik. To stejné platí v případě závislosti ostatních členů rodiny na vašich příjmech.

Pojistná ochrana by tak měla zahrnovat zejména pojištění pro případ smrti, vážných nemocí, invaliditu II. a III. stupně (nejlépe s jednorázovým plněním), dále smrt úrazem a trvalé následky úrazu (ty jsou totiž nejdůležitější součástí úrazového zajištění). Podle finančních možností samozřejmě i denní odškodné, případně hospitalizaci nemocí nebo úrazem (zejména u manuálních profesí či sportovců) a také pracovní neschopnost. Vše je samozřejmě otázka finančních možností, proto s pojistnými riziky pracujte a nechejte si poradit a vše vysvětlit. S pojistnými riziky v průběhu trvání pojistné smlouvy je pak samozřejmě nutné také průběžně pracovat, to znamená pojistnou ochranu upravovat tak, aby vždy dostatečně kryla případná rizika. Tyto produkty se totiž nikdy nenastavují na několik desítek let s tím, že takto nastavená smlouva bude bez jakýchkoliv změn trvat po celou dobu.

Využívejte investičního životního pojištění, které umožní s dobou trvání jednotlivých rizik pracovat, což by měla být doba, po kterou bude nejnutnější krýt jednotlivá rizika s ohledem na splácení úvěrů a zajištění rodiny. Podle možností využijte daňových úlev, které tak snižují vaši měsíční investici do tohoto produktu. Vše záleží na individuálních kalkulacích pro jednotlivé pojištěné.

Pojistné částky nastavujte zodpovědně, to znamená tak, aby v případě pojistné události kryly dostatečně způsobené finanční ztráty. Vždy vyplňujte pravdivě zdravotní dotazník, v případě pojistné události a zamlčení některých vašich zdravotních komplikací může pojišťovna přistoupit k odmítnutí pojistného plnění. Proto vždy uvádějte všechny zdravotní potíže v průběhu života. Není totiž nic horšího než, že Vás pojišťovna do pojištění nepřijme. Víte ale, že pojistné, které byste za takovou pojistnou ochranu platili, nebylo vynakládáno zbytečně a neefektivně.

V případě zdravotních problémů je tu možnost například v podobě různých balíčků rizik, kdy pojišťovny nezkoumají váš zdravotní stav. Sice jste zajištěni „jen“ na určité maximální částky a na pojišťovnou stanovená rizika, ale pokud toto zajištění potřebujete, tak budete často rádi, že Vám pojišťovna takovouto možnost nabízí.

Nezapomínejte také na pojištění svých dětí. Zde se jedná hlavně o zajištění trvalých následků úrazu, denní odškodné či hospitalizaci, případně i vážné nemoci. Děti lze zajistit spolu s jejich rodič za zajímavou cenu, ale důraz musí být na zajištění jejich rodičů. Rezervy pro děti také tvoříme samostatně.

Využijte příspěvků zaměstnavatele na vaše životní pojištění – je zde zajímavá finanční úspora.

Pokud cestujete do zahraničí, využívejte cestovního pojištění. Tato pojistná ochrana činí vzhledem k zajišťované výši opravdové minimum a lze ji sjednat přes internet.

Důležité jsou pojistné podmínky, které jsou vždy nedílnou součástí pojistné smlouvy, proto je samozřejmě vždy čtěte, je tu také zákon o pojišťovnictví a pojistné smlouvě, dále pojišťovacích zprostředkovatelích a další, to jsou všechno zdroje informací, které tu jsou pro Vás a slouží k vaší ochraně.

V případě vážné finanční situace můžete u rezervotvorných životních pojištění využít tzv. platebních prázdnin, které Vám umožňují na dobu, po kterou se z finanční rezervy jsou schopny zaplatit rizika za vybraná pojištění a také náklady pojišťovny, omezit platby do těchto produktů. Při dlouhodobém nedostatku finančních prostředků je pak třeba upravit pojistná rizika a až v poslední řadě takovouto smlouvu vypovědět, jedná se totiž o nejdůležitější zajištění rizik, které právě v době finančních potíží má v rámci kombinace produktů nezastupitelnou roli. Pro tyto případy byste však měli mít odloženu finanční rezervu pro překlenutí složité situace, která by měla být rychle dostupná a umožnila Vám tak pokračovat v zajištění pojistné ochrany vašeho života, např. na spořicím účtu.

Pokud z jakýchkoliv důvodů nechcete využívat životního či úrazového pojištění, měli byste si ale tvořit finanční rezervy, které v případě zdravotních komplikací neomezí vaše plány do budoucna. Musíte však počítat s tím, že vytvořit dostatečně vysoké rezervy obnáší mnohem větší měsíční investici. Proto je vhodné zajistit jak životní rizika, tak peníze investovat a vytvářet finanční rezervy jak pro důchodový věk, tak pro neočekávané životní situace.

Nastavení pojistné ochrany v životní smlouvě je práce pro odborníka – poraďte se tedy s rodinným finančním poradcem a naplánujte si nejen zajištění životních rizik, ale také další oblasti, což je majetkové a odpovědnostní pojištění, pořízení vlastního bydlení a investice do finančních, majetkových a věcných aktiv.

Nezapomínejte také na již zmíněnou spolupráci se svým rodinným finančním poradcem. Pokud Vám nebude cokoliv jasné, vždy mu zavolejte nebo si s ním domluvte schůzku. Rodinné finance mohou být totiž v pořádku jen tehdy, pokud obě strany budou spolu dlouhodobě spolupracovat.

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2023
Poslední aktualizace: 2.1.2023