RFPplus.cz

Finanční slovník

V této části naleznete užitečné pojmy a termíny ze světa financí. Najdete zde jejich výklad, a to hlavně z oblasti produktů vysvětlených v části finanční produkty. Jedná se o oblast spoření, investicí, penzí, pojištění, úvěrů a jiných produktů, které plní nejrůznější funkce v různých životních fázích a životních situacích.

A

 • akceptace smlouvy - uznání návrhu pojistné smlouvy za platný
 • akcie - cenný papír, který vyjadřuje účast na akciové společnosti, opravňuje majitele spolurozhodovat na valné hromadě, akcionáři přísluší tzv. dividenda - podíl na zisku společnosti, právo na likvidačním zůstatku, právo na informace
 • akciové fondy - fondy, které mají většinu majetku investovánu do akcií, krátkodobě mohou výrazně kolísat (desítky i stovky procent), v dlouhodobém horizontu však nabízejí nejvyšší průměrný výnos
 • akontace - první zvýšená splátka u leasingu
 • aktivní správa portfolia - investiční manažer rozhoduje o typu cenných papírů, jejich objemu a době nákupu a prodeje
 • all risk pojištění - druh pojištění zaměřený na pojištění pro případ všech rizik, které pojištěný má, případně ty, které při výkonu dané činnosti ohrožují jeho, jeho majetek a jiné zájmy
 • alokační poměr - poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů u investičního životního pojištění
 • anuita - platba z poskytnutého úvěru, která je složena ze splátky jistiny a úroku, ve zvoleném období je neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny, na konci doby splatnosti se poměr snižuje
 • asistenční služba - doplňkové služby k pojistným smlouvám v oblasti obstarání opravy, zajištění lékařské péče, odvoz do nemocnice, právní pomoc aj.
 • Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ) - sdružení fyzických a právnických osob, jenž zabezpečuje sdružení finančních poradců a dalších subjektů působících na finančním trhu a zabezpečuje přípravu legislativy, poskytuje odborné služby a podílí se na zprůhlednění celého systému
 • Asociace penzijních společností ČR (APF) - sdružení právnických osob, zejména penzijních spolešností, které koordinuje, zastupuje, hájí a prosazuje zájmy svých členů, působí v oblasti poradenství a podílí se na tvorbě legislativy v oblasti doplňkového penzijního spoření
 • Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) - sdružení stavebních spořitelen, jehož základním posláním je snaha o vytváření optimálního zázemí systému stavebního spoření a upevňování důvěry občanů ve spolehlivost, funkčnost, stabilitu, kontinuitu a výkonnost sektoru stavebního spoření
 • Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) - sdružení nejvýznamnějších investičních správců, jehož cílem je zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochrana investorů a podpora svých členů, dále zpracovává informace o jednotlivých fondech spravovaných členy Asociace

B

 • balancované fondy - fondy smíšeného typu - obsahují jak akcie, tak dluhopisy a také nástroje peněžního trhu
 • blue chips - nejvíce obchodovatelné akcie na burze
 • bezeškodní průběh - časové období, ve kterém nedošlo k pojistné události, kterou by držitel vozidla zavinil
 • běžné pojistné - pojistné za stanovené pojistné období, placeno formou pravidelného pojistného za toto období
 • bonus - sleva na pojistném za příznivý škodní průběh
 • bonita - schopnost klienta splatit získaný úvěr a závazky z něj plynoucí řádně a včas
 • burza - instituce, jejímž úkolem je zprostředkovat nákup a prodej cenných papírů a garantovat vypořádání těchto obchodů

C

 • cílová částka - vyjadřuje budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka, cílovou částku si účastník stanoví podle svých cílů a možností, je rovna součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků.
 • časová cena - cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí - stanovuje se z nové ceny s přihlédnutí ke stupni opotřebení anebo ke zhodnocení věci opravou či její modernizací
 • Česká asociace pojišťoven (ČAP) - sdružení komerčních pojišťoven, jehož posláním je zastupovat zájmy svých členů a jejich klientů zejména ve vztahu k orgánům státní správy a legislativy, dále zpracovává připomínky k právním předpisům, sjednocuje pravidla, vytváří informační nástroje apod.
 • Česká kancelář pojistitelů (ČKP) - sdružení pojišťoven zabývajících se pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení), spravuje Garanční fond, ze kterého se vyplácí plnění, která není možné uhradit jednotlivými členy například pro nemožnost dohledat viníka konkrétní autonehody nebo nepojištěné viníky

D

 • depozitář - banka, která vede pro správce účet a průběžně kontroluje, zda správce provádí operace s majetkem fondu v souladu se zákony a statutem fondu - u investicí, důchodového a doplňkového penzijního spoření i životního pojištění
 • denní odškodné - pojistné plnění za dobu nezbytného léčení úrazu
 • derivát - je finanční instrument na bázi termínového obchodu - odložení v čase
 • diverzifikace - rozložení investice v portfoliu za účelem snížení rizika rozdělením mezi jednotlivé druhy cenných papírů, regiony, odvětví apod.
 • dlouhodobé pojištění - pojištění sjednané na dobu delší než jeden rok
 • dluhopis - cenný papír reprezentující závazek emitenta splatit určitou peněžitou částku a úrok v době splatnosti, na rozdíl od akcií zde nejsou práva akcionářů, nesou také mnohem menší riziko, jsou zde také různé typy - státní, firemní, soukromé
 • důchod - plnění z životní smlouvy, důchodového a doplňkového penzijního spoření či investic, kdy se finanční prostředky dále zhodnocují a z nich je vyplácena postupně renta - po neomezenou nebo pevně stanovenou dobu
 • důchodové pojištění - speciální druh rezervotvorného životního pojištění s předem stanovenou pojistnou částkou při dožití nebo výplatou renty
 • dynamizace pojištění - zvyšování pojistného a pojistné částky v závislosti na vývoji cenové hladiny
 • dozor a dohled - rozhodování a kontrola jednotlivých oblastí kapitálového trhu - u nás ČNB, ministerstvo financí a různé profesní organizace
 • dožití - den uvedený v pojistné smlouvě jako den konce pojištění, kdy je vyplacena pojistná částka definovaná v pojistné smlouvě nebo kapitál do té doby vytvořený

E

 • emise - vydání souboru cenných papírů a zpravidla jejich umístění na burzu

F

 • finanční poradce - tento pojem česká právní úprava neupravuje - měl by to však být člověk, který je schopen od různých obchodních partnerů zajistit různé finanční produkty k různým životním fázím a situacím
 • finanční leasing - postupné získání majetku na základě pronájmu z leasingové smlouvy s následnou koupí najaté věci v předem dohodnutém časovém intervalu a za dohodnutou cenu - do té doby je majetkem pronajímatele
 • fixace - období, po které je úroková sazba neměnná - zejména hypoteční úvěry
 • fixní úroková sazba - pevně stanovená úroková sazba na dané období
 • fondy fondů - fondy, které investují do podílových listů jiných fondů - vyšší diverzifikace
 • fondy peněžního trhu - fondy, které investují do krátkodobých dluhopisů a termínovaných vkladů - minimální riziko
 • forex - foreign exchange - trh s cizími měnami - zejména bezhotovostní
 • frekvence placení pojistného - dohodnutá četnost plateb pojistného - roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční

G

 • garanční fond - pojišťovny - rezerva sloužící k výplatě pojistného plnění Českou kanceláří pojistitelů
 • garanční fond obchodníka s cennými papíry - je právnickou osobou a byl zřízen s cílem poskytnout ochranu investorů v situaci, kdy obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům spočívající ve vydání hodnot, které od zákazníků převzal za účelem poskytnutí investiční služby
 • garantovaný/zajištěný fond - fond, který garantuje návratnost určité částky - zpravidla 90-100% - minimální riziko

H

 • havarijní pojištění - pojištění motorových vozidel pro případ havárie, vandalismu, odcizení a živelního pojištění
 • hodnotící číslo - ukazatel zhodnocení - jedna z podmínek pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření - každá stavební spořitelna si jej však stanovuje individuálně
 • hypoteční úvěr - úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 • hypoteční zástavní list - je speciální dluhopis, jehož emisí získává banka prostředky pro poskytnutí hypotečního úvěru

I

 • indexace - navyšování pojistných částek a s tím souvisejícího pojistného z důvodů zachování realné výše zajištění - u majetkového i životního pojištění
 • inflace - znehodnocení hodnoty finančního majetku v důsledku růstu cenové hladiny
 • invalidní penze - výběr peněžních prostředků po 3 letech trvání doplňkového penzijního spoření/penzijního připojištění - musí být přiznánainvalidita třetího stupně
 • investice - vklad finančních prostředků do aktiv s vyšším rizikem, ale také vyšší dlouhodobou výnosností - nad inflací
 • investiční zprostředkovatel - fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru investičních zprostředkovatelů vedeném ČNB, nesmí nakládat s majetkem klienta, zprostředkovává pouze nákup a prodej cenných papírů
 • investiční pojištění - jedna z forem rezervotvorného životního pojištění, kde je rezerva zhodnocována dle investiční strategie

J

 • jistina - výše poskytnutého úvěru, která je uvedena v úvěrové smlouvě a z níž jsou účastníkem jako dlužníkem placeny úroky, věřiteli, který tento úvěr poskytl
 • jednorázové pojistné - pojistné stanovené na celou dobu trvání pojištění - splatné při vzniku pojistné smlouvy
 • jednorázové vyrovnání - způsob plnění, kdy osoba s pojistné smlouvy či penzijního připojištění/doplňkového penzijního spoření dostává kapitál za dobu trvání smlouvy vytvořený

K

 • karenční/čekací doba/lhůta - doba po jejímž uplynutí vzniká nárok na pojistné plnění
 • krátkodobé pojištění - pojištění s délkou kratší než jeden rok,
 • kapitálové pojištění - jedna z forem rezervotvorného životního pojištění, kde je rezerva zhodnocována v minimální výši technické úrokové míry (TÚM)
 • kolektivní investování - shromažďování peněžních prostředků od investorů a jejich investování dle podmínek stanovených zákonem

L

 • likvidace pojistné události - soubor činností spojených s vyřízením pojistné události - šetření, stanovení rozsahu a výše plnění
 • likvidátor - pracovník pojišťovny zabývající se likvidací pojistné události
 • likvidita - schopnost přeměnit majetek - finanční i nefinanční na hotové peníze -> čím vyšší likvidita, tím rychleji lze prodejem získat peněžní prostředky
 • LTV - poměr úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti

M

 • malus - přirážka ke stanovenému pojistnému v důsledku nepříznivého průběhu počtu škodních událostí
 • mimořádné pojistné - vklad mimo běžné pojistné - zpravidla oddělené hospodaření

N

 • nominální úroková sazba - sazba bez zohlednění inflace
 • nová cena - cena, za kterou lze v daném místě a čase stejnou nebo srovnatelnou věc znovu pořídit

O

 • obchodník s cennými papíry - akciová společnost, která má oprávnění obchodovat s cennými papíry, součástí může být také poskytování poradenství
 • obmyšlená osoba - osoba, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného - určuje se v pojistné smlouvě
 • obnosové pojištění - cílem je získat dohodnoutou finanční částku v důsledku pojistné události, a to bez ohledu na výši škody
 • odbytné/odkupné - jednorázová výplata peněžních prostředků z penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření/životního pojištění před řádným ukončením takovéto smlouvy
 • odstoupení od smlouvy - zákonná možnost pojistníka či pojištěného do dvou měsíců od podpisu pojistné smlouvy tuto smlouvu ukončit
 • operativní leasing - je pronájem majetku bez následné koupě najaté věci - majitelem je neustále pronajímatel - nese veškerá rizika spojená s tímto pronájmem
 • oprávněná osoba - osoba, které vznikne právo na pojistné plnění z pojistné smlouvy
 • otevřený podílový fond - forma kolektivního investování - nákup a prodej podílových jednotek

P

 • p.a. - ročně - používá se při vyjádření úrokové sazby pro období jednoho roku, vedle existují p.m. - měsíčně, p.q. - čtvrtletně
 • pasivní správa portfolia - opak aktivní formy - je založena na efektivním fungování kapitálových trhů
 • podílová jednotka - základní jednotka vyjadřující poměrný podíl na majetku fondu
 • podílový fond - portfolio různých investic, spravovaných investičním správcem/pojišťovnou
 • podílový list - cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu
 • podíly na výnosech - finanční prostředky, které se každoročně připisují k platným smlouvám životního pojištění či penzijního připojištění podle předem stanovených zásad nebo na základě valné hromady
 • počátek a konec pojištění - datum a čas, od kterého se poskytuje a končí pojistná ochrana smlouvy
 • podpojištění - stav, kdy pojistná částka v pojistné smlouvě je nižší než je reálná hodnota pojištěného majetku
 • podřízený pojišťovací zprostředkovatel - fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB na základě smlouvy s pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem, nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplaty pojistného plnění
 • pohyblivá úroková sazba - úroková sazba, která se vyvíjí na základě trhu, často bývá vázána na jinou sazbu v ekonomice
 • pojistitel - právnická osoba, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti
 • pojistka - písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy
 • pojistná částka - strop pojistného plnění z jedné pojistné události nebo za stanovené časové období
 • pojistná doba - doba, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena
 • pojistná náhrada - peněžní vyjádření škody z pojistné události, které pojišťovna uhradila dle pojistné smlouvy
 • pojistná rezerva - částka, kterou tvoří zaplacené pojistné včetně přiznaných podílů na zisku po odpočtu rizikového pojistného a nákladů pojišťovny
 • pojistná smlouva - písemný právní dokument, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a další podmínky smluvních stran dohodnuté
 • pojistná událost - nahodilá skutečnost blíže specifikovaná v pojistné smlouvě nebo zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, je s ní spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění
 • pojistné - úplata za soukromé pojištění
 • pojistné nebezpečí - možná příčina vzniku pojistné události
 • pojistné období - časové období, za které se platí pojistné
 • pojistné plnění/pojistná náhrada - peněžní nebo naturální náhrada pojišťovny při vzniku pojistné události, nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat
 • pojistník - osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a dále s ní nakládá
 • pojistný kmen - soubor uzavřených smluv
 • pojistné podmínky - všeobecné, zvláštní a dodatkové - podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání smluv pro odvětví životního a neživotního pojištění
 • pojištění odpovědnosti za škodu - hovorově "pojistka na blbost" - pojištění vzniklé škody na cizím majetku v důsledku jednání pojištěného - občanská nebo podnikatelská
 • pojištění právní ochrany - účelem je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených
 • pojištěný - osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu či jiné majetkové hodnoty se pojištění vztahuje
 • pojišťovací agent - fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, na základě smlouvy s více pojišťovnami nabízí zprostředkování vzájemně konkurenčních produktů, může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění
 • pojišťovací makléř - fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, na základě smlouvy s klientem analyzuje rizika, navrhuje jejich pojistné krytí, vyhledává vhodné pojišťovny a produkty a zprostředkovává uzavření pojistných smluv, spravuje pojistné smlouvy, může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.
 • portfolio - soubor cenných papírů ve vlastnictví jednoho subjektu
 • poškozený - osoba, která utrpěla škodu na životě, zdraví, majetku, za níž odpovídá někdo jiný
 • povinné ručení - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - krytí škod na zdraví a majetku v minimální výši stanovené zákonem
 • pozůstalostní penze - jedna z forem plnění z penzijního připojištění/doplňkového penzijního spoření při smrti účastníka - oprávněné osoby se uvádějí ve smlouvě
 • progresivní plnění - plnění trvalých následků úrazu z násobku pojistné částky dle rozsahu tělesného poškození - až 4násobek
 • předepsané pojistné - pojistné, které je stanoveno za dohodnuté pojistné období
 • překlenovací úvěr - úvěr před přidělením řádného úvěru ze stavebního spoření, dlužník tzv. dospořuje
 • přepojištění - stav, kdy pojistná částka v pojistné smlouvě je vyšší než je reálná hodnota pojištěného majetku
 • přidělení cílové částky - vyčlenění prostředků z fondu stavebního spoření ve výši cílové částky sjednané ve smlouvě o stavebním spoření, potřebných pro vyplacení uspořené částky, státní podpory a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření účastníkovi
 • připojištění - pojištění dalších rizik spolu s hlavním pojištěním, tato pojištění však netvoří s hlavním pojištěním jeden celek

R

 • rating - ohodnocení stupně pravděpodobnosti, že daný subjekt (emitenti, pojišťovny aj.) bude schopen včas a v plném rozsahu dostát svým závazkům - ohodnocují ratingové agentury
 • reálná úroková sazba - rozdíl celkového výnosu a inflace - reálná výše přírůstku bohatství
 • regres - právo pojišťovny na náhradu pojistného plnění, které vyplatila pojištěnému
 • renta - způsob vyplácení kapitálu z jednotlivých finančních produktů - formy: doživotní, po určitou dobu, kombinovaná forma
 • riziko - je nahodilá, nenadálá událost, která znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace
 • riziková skupina - zařazení pojištěného do skupiny, ke které se vztahuje určitý stupeň rizika úrazu
 • rizikové pojištění - pojištění bez tvorby rezerv - platí se jen za stanovenou pojistnou ochranu
 • RPSN - úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které dlužník musí zaplatit bance v souvislosti se splacením úvěru za období jednoho roku
 • ručitel - osoba zavazující se uspokojit pohledávky věřitele v případě, že tak neučiní dlužník

S

 • smíšené fondy - obsahují jak akcie, tak dluhopisy a také nástroje peněžního trhu
 • soupojištění - rozdělení rizika mezi více pojistitelů v předem stanoveném poměru
 • spoluúčast - částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události - pevná nebo v %
 • správa pojištění - soubor pracovních postupů směřujících k udržení a aktualizaci pojistných smluv
 • spoření - pravidelné ukládání peněz na bankovní, spořící či termínované vklady - úročeno předem stanovenou úrokovou sazbou
 • starobní penze - základní forma plnění z penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření - peněžní prostředky jsou vyplaceny po splnění doby spoření 60 měsíců a nejdříve v 60 letech/odchodu do důchodu
 • škoda - poškození zdraví, majetkových hodnot nebo jiných zájmů vyjádřená v peněžních jednotkách, pojistnou událostí se stává jen tehdy, jestliže událost, kterou byla škoda způsobená, odpovídá dohodnutým nebo jinak stanoveným pojistným podmínkám
 • škodní událost - skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události
 • škodové pojištění - cílem je získat finanční částku v důsledku pojistné události, a to ve výši škody

T

 • technická úroková míra (TÚM) - zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění - je garantovaná vyhláškou k zákonu o pojišťovnictví
 • technické rezervy - hodnota budoucích úhrad předpokládaných závazků pojišťovny vyplývajících z uzavřených smluv
 • termínovaný vklad - bankovní vklad s předem stanovenou sazbou a dobou výběru, pokud se vybírá dříve, tak jsou zde zpravidla sankce

U

 • úraz - neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt
 • úrok - peněžitá odměna za půjčení peněz, je to platba za poskytnutý úvěr vyjádřená úrokovou sazbou a zůstatkem jistiny úvěru nebo je to také odměna za námi půjčené peníze
 • úmor - část splátky jistiny úvěru, v čase se mění - s postupem doby je úmor vyšší, naproti tomu je z počátku vyšší část úroku, který se platí za půjčené peníze v rámci anuitní splátky
 • úvěr ze stavebního spoření - úvěr po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou k jeho přidělení - ty se u jednotlivých stavebních spořitelen liší

V

 • vázaný pojišťovací zprostředkovatel - fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, na základě smlouvy s jednou pojišťovnou nabízí zprostředkování jejích produktů, nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplaty pojistného plnění, může spolupracovat s více pojišťovnami, pokud nenabízí vzájemně konkurenční produkty
 • výhradní pojišťovací agent - fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, na základě smlouvy s jednou pojišťovnou nabízí zprostředkování jejích produktů, může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění
 • vázaný zástupce - je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy se zastoupeným jeho jménem zařídit, a popřípadě i uzavřít obchody týkající se investiční služby
 • vážná choroba/nemoc - smlouvou definovaná nemoc, při jejíž lékařské diagnóze vyplácí pojišťovna stanovené pojistné plnění
 • vinkulace - vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky ve prospěch věřitele - zastavení pohledávky na pojistné plnění z pojistné smlouvy
 • vstupní věk - věk pojištěného, zjištěný jako rozdíl mezi rokem počátku pojištění a rokem narození
 • výluky - rizika vyloučená z pojistného krytí - pojišťovna tyto rizika nehradí
 • výpověď pojistné smlouvy - zákonem stanovená výpověď je 6 týdnů před výročním dnem pojištění
 • výsluhová penze - jedna z forem plnění z penzijního připojištění - výběr poloviny finančních prostředků ze smlouvy po 180 měsících spoření - smlouvy do konce roku 2012

Z

 • zajištění - pojištění pojišťovny, kdy pojistná rizika či jejich část přebírá zajistitel
 • zelená karta - mezinárodní doklad, který potvrzuje uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • zpětný leasing - zvláštní druh leasingu, u kterého je prodán majetek leasingové společnosti, který je zpětně pronajat - tato forma umožňuje získat peněžní prostředky a rozložit náklady na pořízení majetku v čase
 • zproštění od placení - v případě plné invalidity je hrazeno pojistné z pojistné smlouvy pojišťovnou
 • způsob platby - forma provedení platby - bezhotovostně, složenkou apod.
©Ing. Martin SVOBODA 2008-2024
Poslední aktualizace: 8.1.2024