RFPplus.cz

Životní fáze

V této části jsou uvedeny nejdůležitější finanční úkoly a cíle, doporučení, stavební kameny kombinace finančních produktů, které by vzhledem k danému období života neměly zpravidla chybět jako součást rodinných financí a také chyby a problémy, které se v těchto obdobích často objevují. Než však začnete číst o doporučení jednotlivých finančních produktů pro jednotlivé životní fáze, přečtěte si o jejich charakteristice či výhodách a nevýhodách v sekci Finanční produkty. Nezapomínejte také na provázanost s životními situacemi.

Děti a studenti

Nejdůležitějším základem pro zodpovědné chování k rodinným financím v průběhu celého života je v tomto období zejména kvalitní informovanost. Děti by si tak měly osvojit základní pravidla fungování rodinných financí, kterými jsou zejména zásady plánování, rozdělení příjmů a výdajů, tvorby rezerv, zajištění rizik, pojem úvěry a jejich oprávněná potřeba apod.

V oblasti produktové by jako základní stavební kámen nemělo chybět úrazové pojištění a pojištění nemocí, které by tak mělo zabezpečit riziko trvalých následků úrazu, denní odškodné či tělesné poškození a hospitalizací s vážnými nemocemi. Důležitou součástí by mělo být také pojištění odpovědnosti za škodu. Zpravidla se vyvarujte různým formám kombinace životního pojištění se spořením, protože ten kdo potřebuje být zajištěn jsou samozřejmě rodiče. Pro zajištění budoucích potřeb tak je vhodné využít kombinace různých typů investic do finančních, majetkových a věcných aktiv a odděleně zajistit úrazová rizika. K hospodaření s bezhotovostními penězi lze využít různých dětských bankovních účtů.

Studenti by získané teoretické informace měli aplikovat v praxi. To znamená, že kapesné, které dostávají od rodičů by se prakticky měli naučit rozdělovat na výdaje nezbytně nutné a výdaje ostatní. Důležitá je také vlastní zodpovědnost na zajištění příjmů formou pravidelných i nepravidelných výpomocí či pracovních poměrů. Velice důležité je opět vzdělání, které by již mělo zahrnovat vzdělání v oblasti zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých produktů tak, aby byli schopni zhodnotit jejich nezbytnost nebo naopak nevhodnost.

V oblasti produktové by nemělo opět chybět úrazové pojištění, spořicí a běžné účty, stavební spoření, případně různé typy investic. Je zde možnost využít úvěrů na zajištění vzdělání, které jsou oprávněné, neboť do budoucna zvyšují příjmy. Mnohem jednodušší a efektivnější je však použití rezerv, které vytvořili rodiče pro vzdělání svých dětí. Nezbytnou součástí by také mělo být cestovní pojištění v případě zahraničních cest.

Chybou v tomto období jsou samozřejmě zejména nevhodně vybrané produkty, které buďto nekvalitně zajišťují životní rizika nebo naopak jsou dosti drahým spořením, které tak jsou nevhodné k tvorbě dlouhodobých dětských a studentských rezerv.

Manželský pár (bezdětný)

Pokud již v předchozím období života nebyl člověk součástí vzdělávání v oblasti financí, je nejvyšší čas tento problém napravit. Je vhodné využít různých vzdělávacích seminářů, časopisů, internetu a jiných zdrojů informací, které jsou nezbytné ke správnému nastavení kombinace finančních produktů.

V produktové oblasti by již nemělo chybět životní pojištění s pojištěním pro případ smrti, vážných nemocí, invalidity různých stupňů (úrazem či nemocí) a také úrazové pojištění. V tomto období je totiž zajištění životních rizik levnou záležitostí a také vzhledem k tomu, že se jedná zpravidla o zdravého člověka a člověk již má představu o plánech do budoucna, pojistná ochrana tak již může být vhodně nastavena. Nezbytnou součástí by také mělo být zajištění majetku, odpovědnosti za škody a pojištění právní ochrany.

Vedle zajištění životních a majetkových rizik je zde nezbytná tvorba krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých rezerv, včetně zajištění důchodu v seniorském věku. Lze tak využít efektu sněhové koule a díky dlouhodobému horizontu si zajistit důchod bez závislosti na státu. V kombinaci finančních produktů by neměly chybět investice do finančních, majetkových a věcných aktiv, doplňkově pak v určitých případech také stavební spoření. Důležité je také využít příspěvků zaměstnavatele, které jsou zajímavou daňovou úsporou, a to jak pro zaměstnavatele, tak pro jeho zaměstnance.

Samozřejmostí je možnost využití úvěrů ze stavebního spoření či hypotéky. S touto oblastí tak souvisí i již zmiňovaná tvorba krátkodobých rezerv pro zajištění jejich splácení v případě nepříznivé životní situace.

Mezi časté chyby patří nevhodně nastavené produkty vzhledem k věku a době zbývající do odchodu do důchodu. Vzhledem k nemožnosti výběrů by tak mělo doplňkové penzijní spoření tvořit minimální měsíční výši a naopak investice by měly tvořit podstatnou část měsíční investice. Častou chybou bývá nestavení zajištění rizik bez dostatečně promyšlené pojistné ochrany a výše pojistných částek. Chybou je také nepromyšlené úvěrování na věci s dobou použitelnosti kratší než doba splácení úvěrů. Důležitá je tak účelná zadluženost a také upřímný odhad svých možností splácení.

Rodina s dětmi

Pro rodinu s dětmi platí obdobná pravidla a zásady jako pro bezdětný pár, jen s tím rozdílem, že zde musí být větší důraz na zajištění života a majetku a také tvorbu rezerv ve formě investic. Nezbytnou součástí však také musí být zajištění životních rizik svých děti, které bylo uvedenou dětí a studentů. Vedle zajištění různých rizik je však zde důraz i na tvorbu střednědobých a dlouhodobých úspor, to pro případ dřívějšího splacení úvěrů na bydlení nebo pro důležitější cíl, kterým může být také zajištění důchodu v seniorském věku a využití rozdílu v jejich chování. To znamená faktu, že úvěr se umořuje a kapitál se díky dlouhodobému efektu zvětšuje exponenciálně. Nezbytnou součástí by také mělo být cestovní pojištění v případě zahraničních cest, a to pro celou rodinu.

Důležitým úkolem pro toto období je pak samozřejmě vzdělávání svých děti. Chybou bývá špatné nastavení úvěrů vzhledem k možné době splácení, kdy lze rozdíl díky dlouhodobosti reinvestovat do různých typů investic. Často bývá problémem zajištění životních a majetkových rizik, která v případě nezajištěnosti značně omezí rodinné plány do budoucna.

Předdůchodový a důchodový věk

Finančním úkolem pro toto období je maximální důraz na tvorbu rezerv pro zajištění důchodu. Zajištění životních rizik by mělo představovat spíše jen zajištění úrazu a hospitalizace. Ostatní zajištění je zpravidla bezpředmětné, neboť na příjmech těchto lidí nejsou závislí ostatní členové rodiny a úvěry jsou zpravidla již splacené nebo jejich celková výše je minimální. Naopak důležitým prvkem pro zajištění kapitálu je penzijní spoření a možnost využití daňových úlev s tímto produktem spojenými. Opět je důležitá tvorba dalších typů investic a také majetkové pojištění.

V tomto období při čerpání úspor jsou nezbytnou součástí produkty, které udržují výši kapitálu, který byl naspořen v průběhu celého života v reálné výši. Pro rezervy dlouhodobější povahy pak opět investice.

Chybou může být nevyužití produktů podporovaných státem a využívání jen bankovních produktů nebo naopak nevyužití žádných produktů a držení rezervy doma „pod polštářem“. Problémem může být také neinformovanost seniorů o zajištění bezpečnosti jejich vkladů v jednotlivých produktech či využívání úvěrů na obyčejné lidské potřeby, na které by z předchozích životních fází měly být vytvořeny rezervy.

Doporučení

Nastavení jednotlivých parametrů výše uvedených produktů a jejich kombinace je práce pro odborníka – poraďte se tedy s rodinným finančním poradcem a přizpůsobte je tak Vašim konkrétním požadavkům a finanční situaci. Výše uvedená doporučení jsou jen všeobecného charakteru a je tak nutno počítat s nutností individuálního nastavení těchto produktů.

Finanční produkty a jejich charakteristika

©Ing. Martin SVOBODA 2008-2024
Poslední aktualizace: 8.1.2024